Abacavir и tenofovir еднакво ефективни при започване на лечение с висок вирусен товар
08.09.2009