История

История на дейността

 

С учредяването си през 2004 г. фондация „И” разкрива консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ) в град Варна. От 2005 г. до м. май 2017 г. фондация „И” е под-изпълнител по Компонент 8 „Подобряване качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в рамките на който се подкрепя дейността на кабинета. В началото на 2016 г. фондация „И” разкрива консултативен кабинет за ХЖХИВ и в град София.

 


В периода 2006-2016 г. фондация „И” поддържа информационен сайт за ХИВ/СПИН на български език (www.aidsbg.info) с основна тематична насоченост лечението на ХИВ и живота с ХИВ. Идеята за създаване на сайта се заражда през 1998 г. като резултат от осъзнатата липса на информация по въпросите на ХИВ/СПИН на български език. Сайтът е пуснат официално в действие в началото на 2002 г. и до 2006 г. се поддържа от фондация „Плюс и минус”. Освен актуална, разнородна и достъпна информация по темата, от началото на своето функциониране сайтът администрира и форум с възможност за онлайн консултиране на ХЖХИВ. През 2003 г. сайтът печели награда за най-добър български сайт на годината в раздел „Онлайн библиотека” на конкурса БГ Сайт. През 2007 г. сайтът е подкрепен от Програмата на ООН за ХИВ/СПИН в България (UNAIDS България) след одобрението на проекта на фондация „И” „Българският сайт за ХИВ/СПИН” по Програмата за малки грантове 2006-2007 г.

 

През 2019 г. сайтът претърпява основно обновяване и понастоящем е с изцяло практическа насоченост като предоставя информация относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на ХИВ, съобразено с условията в България, и представя дейностите и услугите на фондация „И” в подкрепа на ХЖХИВ.

 


След издаването на първите пациентски обучителни материали за ХИВ на български език през 2001 г. в рамките на проекта „Искаме да живеем пълноценно” (описан по-долу), същата година фондация „Плюс и минус” издава и първия преводен пациентски материал - брошурата „Въведение в комбинираната терапия”. През годините фондация „И” поема тази дейност, като материалите, които издава, покриват информационно широк кръг аспекти на заболяването и живота с него, актуализират се периодично и се разпространяват безплатно. Издаваните през годините материали включват:

 

 • Въведение в комбинираната терапия
 • Смяна на терапия и лекарставена резистентност
 • ХИВ и качество на живот: Ръководство за страничните ефекти и други усложнения
 • ХИВ, бременност и здравето на жената
 • ХИВ и третата възраст: Да остарееш с ХИВ в добро здраве
 • Хепатит В при хора, живеещи с ХИВ
 • Хепатит С при хора, живеещи с ХИВ
 • Практическо ръководство по въпросите на храненето при хората, живеещи с ХИВ
 • Приложение „Антиретровирусни медикаменти”
 • При положителен тест за ХИВ ...?

През периода септември 2011 – март 2012 г. фондация „И” се включва в реализирането на партньорския проект „Позитивен мониторинг – първа стъпка” заедно с фондация „Надежда срещу СПИН” и фондация „Позитивен избор”, по програма „Овластяване на безвластните по време на криза” - фаза 2, с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Институт „Отворено общество” – София.

 

Основната цел на проекта е да се направи моментна оценка на медицинското обслужване, предоставяно в специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН в страната и да се очертаят основните насоки, в които следва да се работи за подобряване на неговото качество. За целта се извършва проучване сред ХЖХИВ и медицинските специалисти, полагащи грижи за тях. Изготвя се доклад с изводи и препоръки и се провежда застъпническа кампания за правото на ХЖХИВ на достъп до качествени медицински грижи.

 


През периода 2004-2010 г. фондация „И” участва като партньор в три иновативни за страната проекта, реализирани от Програмата на ООН за ХИВ/СПИН в България (UNAIDS България):

 

 • 2006-2010: Проект „Позитивно за ХИВ/СПИН”

През 2006 г. UNAIDS България стартира проекта „Позитивно за ХИВ/СПИН” – тримесечен електронен бюлетин с цел подпомагане по-пълното и обективно представяне на проблема ХИВ/СПИН. За периода 2006-2010 г. се реализират 20 броя на бюлетина, всеки с различна тематична насоченост.

 

Фондация „И” е сред инициаторите за създаването на бюлетина, участва в изработването на концепцията за бюлетина и през годините съдейства на редакторския колектив с идеи за теми за разработване в бюлетина, посредничество за осъществяване на контакт с ХЖХИВ, желаещи да бъдат интервюирани по различни въпроси, както и с изразяване на свои позиции по различни разглеждани теми.

 

 • 2004-2005: Проучване на нуждите на ХЖХИВ в България

Проучването е извършено чрез анкетна карта, покриваща широк кръг въпроси, попълвана от ХЖХИВ. Фондация „И” е сред инициаторите за провеждане на проучването, участва в работната група, изготвила анкетната карта и впоследствие съдейства за достигане на анкетните карти до ХЖХИВ, попълването им и връщането на попълнените анкетни карти за обработване на информацията.

 

 • 2004: Обучение за журналисти по въпросите на ХИВ/СПИН

През 2004 г. UNAIDS България организира първото в страната обучение за журналисти по въпросите на ХИВ/СПИН за промяна на негативното обществено отношение към проблема и намаляване на стигмата и дискриминацията спрямо ХЖХИВ. Фондация „И” е сред инициаторите за провеждане на обучението и взема активно участие в реализирането му.

 


През периода 2001-2002 г. се реализира първият по рода си партньорски проект на организациите на ХЖХИВ в България - „Искаме да живеем пълноценно”, в който взема участие фондация „Плюс и минус” заедно с фондация „Надежда срещу СПИН” и сдружение „Здраве и морал”, с финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество” – София.

 

Проектът е насочен към обучение и проучване на нуждите на ХЖХИВ. В рамките на проекта се организира първата национална конференция на ХЖХИВ и се издават първите пациентски обучителни материали на български език, а именно:

 

 • Лечебна информация за антиретровирусната терапия
 • Опортюнистични инфекции и СПИН-свързани състояния и заболявания
 • Ти, твоят лекар и твоите отговорности