Кои са препоръчителните лекарствени комбинации

 

В тази секция:

  • Кои са препоръчителните лекарствени комбинации за първа линия терапия?
  • Какви са съображенията при съставяне на терапевтичната схема?

Кои са препоръчителните лекарствени комбинации за първа линия терапия?

 

Стандартната комбинирана антиретровирусна терапия съдържа два медикамента от класа на нуклеозидните/нуклеотидните инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ), които се наричат „гръбнак” на терапията, и трети медикамент от друг клас. Предпочитаният трети медикамент при съставяне на терапевтична схема при пациенти, започващи за първи път лечение (първа линия терапия), е от класа на интегразните инхибитори (ИИ). Ако са налице някакви съображения, третият медикамент може да бъде от класа на ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (ННИОТ) или бустиран протеазен инхибитор (ПИ). Тоест:

 

2 НИОТ + 1 ИИ – предпочитан избор за първа линия терапия
или
2 НИОТ + 1 ННИОТ – ако не може да бъде приложен ИИ
или
2 НИОТ + бустиран ПИ – ако не може да бъде приложен ИИ

 

У нас наличните „гръбнаци” за първа линия терапия са комбинираните таблетни форми емтрицитабин/тенофовир дизопроксил и абакавир/ламивудин, предлагани от различни генерични производители. Абакавир/ламивудин е алтернативен избор в случаите, в които не може да бъде приложен емтрицитабин/тенофовир дизопроксил.

 

Наличните медикаменти от класа на ИИ у нас са долутегравир (под търговското наименование Tivicay) и ралтегравир (под търговското наименование Isentress). Наличен също е и еднотаблетковия режим Triumeq (абакавир/ламивудин/долутегравир).

 

От класа на ННИОТ е наличен рилпивирин (под търговското наименование Edurant) и бустираните протеазни инхибитори дарунавир+ритонавир, предлагани като отделни компоненти от генеричен производител и дарунавир/кобицистат, като комбинирана таблетна форма под търговското наименование Rezolsta.

 

Сред препоръчителните режими за първа линия терапия е и един конкретен двукомпoнентен режим:

 

1 НИОТ + 1 ИИ: ламивудин + долутегравир

 

Ламивудин е наличен у нас под търговското наименование Epivir.

 

В клиничната практика у нас се използват и други медикаменти от по-старо поколение, но те не се препоръчват за първа линия терапия, а влизат в състава на терапевтичните схеми при пациенти, които са от години на лечение. В същото време не са налични определени медикаменти от препоръчваните за първа линия терапия. Приложението „Антиретровирусни медикаменти” предоставя подробна информация за това. Можеш да го изтеглиш от тук.

 


Какви са съображенията при съставяне на терапевтичната схема?

 

При съставяне на терапевтичната схема при всеки пациент се подхожда индивидуално, като се съобразяват редица фактори: брой на CD4 клетките, ниво на вирусния товар, наличие на придружаващи заболявания, фамилна обремененост (напр. повишен сърдечносъдов риск), прием на други медикаменти, прием на метадонова заместваща терапия и др. Например, ако пациентът има и хепатит В, желателно е „гръбнакът” в терапевтичната му схема да бъде емтрицитабин/тенофовир дизопроксил. Ако пък е с бъбречно заболяване, тогава „гръбнакът” на терапията му не трябва да бъде този, тъй като тенофовир-ът може да задълбочи бъбречното увреждане. Ако пациентът е с положителен резултат за HLA B*5701, генетичен маркер който се изследва рутинно при пациентите с ХИВ, терапевтичната му схема не трябва да съдържа абакавир, поради риска от развитие на реакция на свръхчувствителност, която може да бъде животозастрашаваща. Ако пациентът има и туберкулоза, тогава третият медикамент в терапията му е желателно да бъде или ралтегравир (Isentress), или ефавиренц (Stocrin, медикамент от по-старо поколение), поради лекарствените взаимодействия с някои медикаменти за лечение на туберкулоза. За да може да бъде приложен рилпивирин като част от терапевтичната схема, броят на CD4 клетките трябва да бъде над 200, а вирусният товар - под 100 000 копия/мл. За да може да бъде приложен пък двукомпoнентния режим ламивудин + долутегравир, броят на CD4 клетките трябва да бъде над 200, а вирусният товар - под 500 000 копия/мл.

 

Заедно с лекуващия лекар ще обсъдите възможните терапевтични схеми при теб. Най-важното е да бъдеш максимално откровен с твоя лекар най-вече по отношение на всички медикаменти, субстанции и добавки, които приемаш, вкл. нелегални такива. Също, да обсъдите към какъв режим е реалистично да се придържаш и можеш ли да се съобразяваш с изисквания по отношение на приема на храна. Всичко това ще позволи заедно с твоя лекар да определите най-подходящата терапевтична схема за теб, която да е лесна за спазване, да е с достатъчно силно действие да намали вирусния ти товар до неоткриваем и да е съобразена с всички останали придружаващи обстоятелства при теб.

 

Винаги можеш да се обърнеш към консултантите на фондация „И”, за да ти помогнат да се ориентираш в избора на терапия.