Министерство на здравеопазването обяви търга за лекарства за ХИВ за 2020 г.

2 януари 2020

 

На 20.12.2019 г. Министерство на здравеопазването обяви обществена поръчка за закупуване на антиретровирусните медикаменти, необходими за покриване на нуждите през 2020 г. Медикаментите се осигуряват по реда на Наредба 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Медикаментите за лечение на ХИВ, предвидени да бъдат закупени през 2020 г., са на обща стойност 23 495 615,35 лв. без ДДС или 28 194 738,42 лв. с ДДС.

 

В документацията към обществената поръчка са включени 23 обособени позиции антиретровирусни медикаменти. Предвидените количества по видове и класове медикаменти следват изцяло съвременните препоръки за лечение на ХИВ, а именно превес на интегразните инхибитори и поетапно намаляване на квотите на медикаментите от по-старо поколение и извеждането им от употреба у нас.

 

Обявената обществена поръчка е открита. Крайният срок за подаването на оферти за участие в процедурата е 27.01.2020 г. Комисия, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването в съответствие със Закона за обществените поръчки, ще започне разглеждане на офертите на 28.01.2020 г.


Обръщаме специално внимание на факта, че стартирането на обществената поръчка само по себе си не означава автоматично успешно договаряне по всички включени позиции. Едва след приключване на работата на комисията ще стане ясен изходът от търга.

 

Подробна информация за обявената обществена поръчка може да получите на сайта на Министерство на здравеопазването от този линк.

 

През 2020 г. се предвижда да навлязат два нови за страната еднотаблеткови режима:

 

  1. Symtuza (дарунавир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир алафенамид) – с тази лекарствена форма, пациентите у нас за първи път ще получат достъп до тенофовир алафенамид, който е препоръчваната форма на тенофовир, когато се комбинира с бустиран протеазен инхибитор (дарунавир/кобицистат в случая). Symtuza се препоръчва за първа линия терапия.

  2. Juluca (долутегравир/рилпивирин) – към момента двата съставни компонента са налични като самостоятелни медикаменти – Tivicay (долутегравир) и Edurant (рилпивирин). Juluca ще позволи те бъдат приемани под формата на една таблетка веднъж на ден. Juluca се прилага при пациенти, които са на стабилна терапия с трайна вирусна супресия поне 6 месеца, и които не са имали неуспех на лечението в миналото или резистентност към някой от компонентите на Juluca.

Повече информация за разрешените за употреба в Европа медикаменти, препоръчваните за първа линия терапия и наличните у нас към момента, може да намерите в приложението „Антиретровирусни медикаменти”.

 

По официални данни на Министерство на здравеопазването към 31.10.2019 г. общо 1 686 пациенти с ХИВ се проследяват в петте специализирани центъра за лечение на ХИВ/СПИН в страната, като 1 633 (97%) от тях приемат антиретровирусна терапия. За периода 01.01.2019 г. – 15.11.2019 г. в страната са регистрирани 218 нови случая на ХИВ.