МОСТ

Модел за общностна стабилност

 

Фондация „И” участва в реализирането на партньорската застъпническа инициатива МОСТ – Модел за Общностна СТабилност.

 

Проектът МОСТ се реализира от сдружение „Здраве без граници”, фондация „Инициатива за здраве” и фондация „И” с подкрепата на International Civil Society Support.

 

След приключването на финансирането за програмите по ХИВ и туберкулоза от страна на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, услугите по превенция и грижи са значително намалени. Освен по-малкият обем на предоставяното държавно финансиране, предизвикателство е и механизмът на договаряне на услугите, който понастоящем е подчинен на Закона за обществените поръчки, което създава известни трудности пред неправителствените организации, единственият релевантен доставчик на тези услуги.

 

Инициативата МОСТ има за цел да постигне съгласие между гражданското общество и институциите по отношение на подходящия механизъм на договаряне между държавата, общините и неправителствените организации на услугите за ХИВ и туберкулоза. За да постигне целта си, инициативата ще мобилизира гражданското общество за продължаването на диалога с институциите, който да доведе до ясни и споделени отговорности за гарантирането на приемлив и устойчив механизъм на договаряне.

 

Дейностите, предвидени в проекта, включват:

 

  • Картографиране и оценка на капацитета на гражданските организации, ангажирани в отговора срещу ХИВ и туберкулоза и създаване на устойчива гражданска мрежа за диалог с институциите;
  • Публикуване на методология за интегрирана услуга по ХИВ в град София, съдържаща икономически анализ на разходите и ползите и епидемиологичен анализ;
  • Провеждане на поредица от срещи и събития с участието на гражданските организации и институциите за диалог и постигане на съгласие по отношение на механизъм на договаряне на услугите, удовлетворяващ всички страни;
  • Дейности за популялизиране и публичност.

Проектът е с продължителност ноември 2019 г. – декември 2020 г.

 

******************************

Изтегли: